Mobbing ve Sosyal Hizmet

Mobbing ve Sosyal Hizmet


İnsanlar yaşamları boyunca gerek özel gerekse sosyal hayatta pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlarla baş etmek bazen zorlaşmakta, bazen stres kaçılmaz olarak insan yaşamının bir parçası olmaya başlamaktadır. Bu durum problemin yol açtığı başka problemlerle karşılaşmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla stres ve kriz yönetimi ve stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi hayatın kolaylaşması adına önem arz eder.
İnsanların sosyal hayatta karşılaştıkları problemlerden biri hiç şüphesiz iş yaşamında ortaya çıkan sorunlardır. İş insanın kaçınılmaz olarak yapması gereken bir görevdir. Özellikle modern insan işe yönelik temel ihtiyaçlarını karşılamak için günlük yaşamın çoğunu iş ortamına geçirmek zorunda kalmaktadır. İş ortamının kurumsallaştığı ve hiyerarşik olarak örgütlendiği modern toplumlarda gerek işin doğası gerekse çalışanların ihtiyaçları ve sorunların artmasını beraberine getirmiştir. Mobbing’de bu yeni iş ortamının getirdiği örgütsel sorunlardan biridir. Bu bir yalnızca bireyleri değil toplumları da etkileyen bir sorundur. Bu sorunun nereden kaynaklandığının incelenmesi ve çözümü yalnızca örgüt için değil çalışanın ve ailesinin refahı, hatta toplumsal huzur için önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında mobbing sosyal hizmet için önemli bir konu haline gelmektedir. Zira insan hakları ile sosyal hizmet arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin insan haklarının gelişme süreci ile insana yardım düşüncesinin çok kez örtüşmesinden gelmektedir. Öyle ki mesleki değerlerin pek çoğu insan hakları düşüncesinin içinden doğmuştur.
Bu noktada mesleki sosyal hizmet ya da endüstriyel sosyal hizmet mobbingin önlenmesi açısından önemli işlevler üstlenmektedir. Endüstriyel sosyal hizmet çalışanların ve ailelerin ruhsal fiziksel sağlıkları ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla müdahaleler yapan sosyal hizmetin alt dallarından birisidir. Bu alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları mobbingin örgütte henüz başlamadan önce önlenmesi için gerekli önlemleri alabilirler. Bunun dışında örgüt çalışanlarının ve yöneticilerinin mobil konusunda eğitilmesi ve bilgilendirmelerinde etkin rol oynayabilirler. Mobbing genellikle iş yerine karşılaşılan diğer olumsuzluklarla karşılaştırılmakta bazen mağdur yaşadığı durumun mobibing olduğunu dahi algılayamamaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının bu yönde bilgilendirme faaliyetleri taraftarların mobbing hakkında bilinçlendirmeleri konusunda katkı sağlayacaktır.
Endüstriyel sosyal hizmet uzmanları ayrıca mobbing davranışlarını düzenlemek için geleceğe yönelik önleyici tedbirlerin alınması ve işverenlerin çalışmaları kabul edebilme becerilerinin geliştirilmesi noktasında da önemli roller üstlenebilirler ayrıca bu alanda çalışan uzmanlar mobbing mağdurlarının psiko-sosyal sorunlarının tedavisinde etkili rol oynayabilir. Mağdur yasal haklarının neler olduğu hakkında danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri sürdürebilirler. Tüm bu durumlarda endüstriyel sosyal hizmet uzmanları genelde sosyal medya yaklaşımı temelinde mobbing ile mücadelede etkili rol oynayabilirler.

Kaynak: Yücel, D., Gönültaş, B. (2017). Adli Sosyal Hizmet. Nobel Yayıncılık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir