Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) ve Bağlı Çocuk Evleri

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) ve Bağlı Çocuk Evleri

Çocukların ailelerinin sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesiyle çocuklar kuruluş bakımına alınmadan öz aile veya akrabaları yanında bakımı sağlanmakta, önceki yıllarda ekonomik nedenlerle korunma altına alınmış olan çocukların da aileleri yanına döndürülmesine çalışılmakta, ailesi yanına döndürülmesi uygun bulunmayan çocuklar için ise, koruyucu aile hizmeti ile evlat edindirilebilecek çocuklar için evlat edindirme hizmetleri yürütülmektedir. Fakat alınabilecek bu tedbirlerin çözüm üretmemesi durumunda kuruluş bakımı hizmeti tercih edilmektedir.

Kuruluş bakımında kalması gereken çocukların da aile modeline benzer bir ortamda yetiştirilerek, çocuklara temel güven duygusunun kazandırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda aile odaklı hizmet modellerinden yararlandırılması uygun olmayan çocukların çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi hizmetinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa göre haklarında korunma/bakım tedbir kararı verilen çocuklara hizmet verilmektedir.

Çocuk Evleri; korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı, mesken niteliğindeki yatılı ev tipi sosyal hizmet birimleridir. Çocuk evlerinin illerde planlanmasını, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlem ile harcamaların yapılmasını, takibini, denetlenmesini, çocuk evine kabulü yapılacak çocukların belirlenmesi ve uyumuna yönelik çalışmalar ile çocuk evleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi yapılanması vardır.

Çocuk evlerinde çocukların; toplumun içinde, toplumun gerçeklerini yaşayarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca toplu yaşamın beraberinde getirdiği olumsuzlukların azaltılması, arkadaşlık, komşuluk, mahalle gibi kavramlar ile toplumumuzun örf ve adetlerini, ahlak ve değerlerini yaşayarak toplumla iç içe yaşamın gereklerinin öğrenilmesi ve toplumsal hayata etkin katılımı hedeflenmektedir.

Çocuk evi en fazla yedi çocuk için hizmete açılmaktadır. Çocuk evleri kız, erkek veya kardeş çocuklara yönelik açılmakta, çocuklar arasında üç yaş farkı gözetilmektedir.

Çocuk Evlerinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların öz güvenlerinin geliştirilmesi, olumlu sosyal ilişkiler kurmaları, okul başarılarının yükseltilmesi ve hayata hazırlanmaları için faaliyetler düzenlenmekte ayrıca serbest zamanlarının değerlendirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi ve toplumla bütünleşmeleri amacıyla, çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımları sağlanmaktadır.

çocuk evlerinde vardiya usulü ile üç bakım elemanı görev yapmaktadır.  Çocukların gelişiminden ve bakımından sorumlu personeldir. Mevzuat hükümlerine göre; bakım personeli;

a) Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının çocuk gelişimi, bakım, sağlık hizmetleri, sosyal hizmet bölümlerinden mezun olanlar,

b) Herhangi bir ön lisans ya da lisans programı mezunu olanlardan pedagojik formasyon veya çocuk bakımı konusunda Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen eğitimlerden sertifika alanlar,

c) Çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyal hizmetler, aile ve tüketici bilimleri, ev ve kurum hizmetleri veya sosyal destek hizmetleri programları ve dengi ön lisans mezunu kişiler,

ç) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet lisans programı mezunu kişiler, arasından seçilmekte olup yirmi iki yaşını doldurmuş olmalıdır.

Göreve başlayacak personel oryantasyon eğitimine alınmakta ve çeşitli eğitim programları ile süreç içerisinde desteklenmektedir.

En fazla üç evden sorumlu bir çocuk evi sorumlusu görev yapmaktadır. Hizmet birimine veya çocuk bakım kuruluşuna kabul edilen her bir çocuğun uyumunu sağlamak, takibini yapmak, uygulama ve mesleki çalışma planlarını psikososyal destek programı çerçevesinde hazırlayarak yürütmek, vaka sunumu yapmak, çocuğun aile ilişkilerini, sosyalleşme ve yaşam becerilerini, öz bakım ve özgüven yeterliliğini geliştirmek, eğitimini yönlendirmek, desteklemek ve çocuğun aldığı sağlık hizmetlerinin sonuçlarını izlemek konularında sorumlu Çocuk Evi Sorumlusu; sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, sosyolog gerektiğinde koordinasyon merkezinde görevli personel veya üniversitelerin sağlık, sosyal, eğitim bilimleri bölümleri mezunlarından ve bu konuda eğitim programına tabi tutulmuş kişiler arasından il müdürlüğünce seçilmektedir. Çocuk evi sorumluları; psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarından oluşmaktadır.

Türkiye genelinde 2022 yılı Ekim ayı tarihi itibariyle 79 Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı 1187 çocuk evi ile hizmet vermeye devam edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir