Cerrahpaşa Üniversitesi Sosyal Hizmet Alanında Dr. Öğretim Üyesi Alacak

Cerrahpaşa Üniversitesi Sosyal Hizmet Alanında Dr. Öğretim Üyesi Alacak

Üniversitenin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların;
a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (*) kadrosu için 7 (yedi); Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,
b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı, ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.
(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.
(**) Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir.
Bellekte bulunan verilere ilişkin çıktı veya dosya hazırlanmayacak olup, yalnızca Başvuru Evrakından 1 (bir) takım çıktı getirilecektir.

BAŞVURU EVRAKI:
1. Kadroya Başvuru Dilekçesi
2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu
3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş
5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (***)
6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***)
7. Askerlik Durum Belgesi (***)
8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***)
9. Sertifika, yeterlilik belgesi, iş deneyimi ve/veya yurtdışı deneyimine ilişkin belge ve benzeri diğer belgeler (ilan edilen kadroya bağlı) (***)
10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)
12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.)
 (***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

GENEL AÇIKLAMALAR:
1) Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Profesör unvanı almış adaylar başvuramaz.
2) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan “Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar” sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir.
3) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4) İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
5) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.
6) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.
7) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.
8) Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
9) “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” ne www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.
10) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir.
11) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK Başkanlığı’nın 18.03.2022 tarihli, 20098 sayılı yazısıyla bildirilen ve 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı ile; YÖK Başkanlığı’nın 15.08.2022 tarihli, 58152 sayılı yazısıyla bildirilen ve 03.08.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen ilave atama izni kontenjanları dâhilinde yapılacak olup, atama izinleri kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
12) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
13) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 24.10.2022
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 07.11.2022 (mesai saati bitimi itibariyle)
DUYURULUR. 

ANABİLİM DALI/PROGRAMUNVANADETAÇIKLAMA
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ PATOLOJİPROFESÖR1Meme ve Endokrin Patolojisi konularında bilimsel çalışmaları olmak.
TIBBİ PATOLOJİPROFESÖR1Dermatopatoloji ve Göz Patolojisi konularında bilimsel çalışmaları olmak.
GÖZ HASTALIKLARIPROFESÖR1Behçet Hastalığı ve Uveit konularında bilimsel çalışmaları olmak.
GÖZ HASTALIKLARIPROFESÖR1Oküloplasti konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
GENEL CERRAHİPROFESÖR1Hepatobilier Cerrahi ve Transplantasyon Cerrahisi üzerine deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
İÇ HASTALIKLARIPROFESÖR1Hematoloji Uzmanı olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIPROFESÖR2Çocuk Metabolizma Hastalıkları veya Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları alanında Doçent unvanı almış olmak.
ADLİ TIPPROFESÖR1Adli Bilimler alanında Doçent unvanı almış olmak, Adli Kimliklendirme konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİPROFESÖR1İmmünoloji ve Hastane Enfeksiyonları alanında bilimsel çalışmaları olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIPROFESÖR1Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
KARDİYOLOJİPROFESÖR1ICD ve Elektrofizyoloji konularında bilimsel çalışmaları olmak.
TIBBİ MİKROBİYOLOJİPROFESÖR1
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİPROFESÖR1Tüp Bebek Sertifikasına sahip olmak ve bu alanda deneyimli olmak.
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİDOÇENT1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olmak.
TIBBİ PATOLOJİDOÇENT1Gastrointestinal Sistem ve Karaciğer Patolojisi konularında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARIDOÇENT1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak.
KARDİYOLOJİDOÇENT1Girişimsel Kardiyoloji konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
NÖROLOJİDOÇENT1Epilepsi konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARDOÇENT1Saç Hastalıkları konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
TIBBİ MİKROBİYOLOJİDOÇENT1HIV, ilaç direnci ve biyoinformatik konularında bilimsel çalışmaları olmak.
TIBBİ MİKROBİYOLOJİDOÇENT1Helicobacter pylori konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
GENEL CERRAHİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Endokrin Cerrahisi konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
TIBBİ PATOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak.
RADYOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Çocuk Radyoloji Uzmanı olmak.
RADYOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Meme Radyolojisi konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARDR. ÖĞR. ÜYESİ1Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı olmak.
İÇ HASTALIKLARIDR. ÖĞR. ÜYESİ1Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olmak.
İÇ HASTALIKLARIDR. ÖĞR. ÜYESİ1Nefroloji Uzmanı olmak.
TIP TARİHİ VE ETİKDR. ÖĞR. ÜYESİ1Tıp Fakültesi mezunu olup Salgın Hastalıkları Tarihi alanında Doktora yapmış olmak ve ”Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
TIBBİ BİYOKİMYADR. ÖĞR. ÜYESİ1Sağlık Bilimleri alanında Doktora yapmış olup Yaşlanma Biyokimyası ve Redoks Homeostasisi alanlarında bilimsel çalışmaları olmak ve ”Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
ÇOCUK CERRAHİSİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak.
PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı olmak.
TIBBİ FARMAKOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Tıp Fakültesi mezunu olup Tıbbi Farmakoloji Uzmanı olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak.
SPOR HEKİMLİĞİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Tıp Fakültesi mezunu olup Spor Hekimliği Uzmanı olmak.
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİKTE YÖNETİMDR. ÖĞR. ÜYESİ1Hemşirelikte Yönetim alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDOÇENT1Eğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) alanında Doçent unvanı almış olmak ve Bilişsel Tanı Modellemesi alanında bilimsel çalışmaları olmak.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Eğitim Teknolojisi alanında Doktora yapmış olmak ve Eğitim ve Özel Eğitime Teknoloji Entegrasyonu konularında bilimsel çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİPROFESÖR1
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR1
MEKANİKPROFESÖR1
YAPIPROFESÖR1
BİLGİSAYAR BİLİMLERİDOÇENT1
BİYOMEDİKALDOÇENT1
CEVHER HAZIRLAMADOÇENT2
YAPIDOÇENT1
ANALİTİK KİMYADOÇENT1
FİZİKO KİMYADOÇENT1
PROSES VE REAKTÖR TASARIMIDOÇENT1
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİDR. ÖĞR. ÜYESİ1
YAPIDR. ÖĞR. ÜYESİ1
ANALİTİK KİMYADR. ÖĞR. ÜYESİ1
TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİKDR. ÖĞR. ÜYESİ1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
GERONTOLOJİDOÇENT1Psikiyatri Hemşireliği alanında Doçent unvanı almış olmak ve Gerontoloji alanında bilimsel çalışmaları olmak.
ODYOLOJİDOÇENT2Odyoloji veya Dil ve Konuşma Terapisi alanında Doçent unvanı almış olmak.
GERONTOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Gerontoloji lisans mezunu olup Sosyal Hizmet alanında Doktora yapmış olmak ve Gerontolojik Sosyal Hizmet alanında bilimsel çalışmaları olmak.
EBELİKDR. ÖĞR. ÜYESİ1Ebelik lisans mezunu olup Ebelik alanında Doktora yapmış olmak.
SOSYAL HİZMETLERDR. ÖĞR. ÜYESİ1Sosyal Hizmet alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
ODYOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ3Odyoloji, Dil ve Konuşma Bozuklukları veya Dil ve Konuşma Terapisi alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİPROFESÖR1
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİDOÇENT1
SPOR SAĞLIK BİLİMLERİDOÇENT1
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİPROFESÖR2Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji alanında Doktora yapmış olmak.
VETERİNERLİK CERRAHİSİPROFESÖR1Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Cerrahisi alanında Doktora yapmış olmak.
VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında Doktora yapmış olmak.
DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMADR. ÖĞR. ÜYESİ1Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Dölerme ve Suni Tohumlama alanında Doktora yapmış olmak.
VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji alanında Doktora yapmış olmak.
VETERİNERLİK PATOLOJİSİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Patoloji alanında Doktora yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DERİ TEKNOLOJİSİDOÇENT1Deri Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak.
ELEKTRİKDR. ÖĞR. ÜYESİ2Elektrik, Enerji, Enerji Teknolojileri, Enerji Bilim ve Teknolojisi, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde Doktora yapmış olmak.
NANOTEKNOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
NANOTEKNOLOJİPROFESÖR1Kimya Mühendisliği alanında Doktora yapmış ve bu alanda Doçent unvanı almış olmak ve Nanokompozit Nanoparçacık üretimi ve uygulamaları alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
BİYOTEKNOLOJİPROFESÖR1Kimya alanında Doktora yapmış olmak ve bu alanda Doçent unvanı almış olmak. Kimyasal ve biyolojik bileşenlerin tespiti için metot geliştirme, gıda, sensör, toksik bileşen tespiti ve gıdalarda DNA tespiti alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir