KURUM TANITIM RAPORU

KURUM TANITIM RAPORU

Bu rapor sosyal hizmet uygulaması dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmış olup ideal sosyal inceleme raporunun nasıl olmasına dair bir iddia taşımamaktadır. Raporda yer alan bilgi ve olaylar öğrenci tarafından doldurulmuştur.

Kurumun / Kuruluşun

1. Tarihçesi:

Denetimli Serbestlik Müdürlükleri:

Türkiye’de hapis ve iş esaslı modern manada ceza infaz kurumları, 170 yıllık bir tarihe sahiptir. Osmanlı Devleti’nde 1851 yılında ilk modern ceza kanununun yürürlüğe girmesine paralel olarak başlamıştır. Yeniden çok partili siyasi hayata geçilen 1950’li yılların başlarında, hem ceza kanununda hapis cezası süreleri yeniden uzatılırken, başta A ve B tipi olmak üzere kaza ve vilayet merkezlerindeki kapalı cezaevleri yenilenmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Ceza infaz kurumlarında devlet otoritesinin giderek azaldığı 1990’lı yılların sonunda, önce 1997 yılında çıkarılan 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun yürürlüğe girmiş; takip eden 2001-2005 yılları arasında 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu; 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu, 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu, 5327 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu, 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 5320 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Dair Kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile mevzuatta köklü ve bütüncül bir dönüşüm gerçekleşmiştir. 2000’li yıllarda faaliyete geçen yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları ile koğuş yerine oda sistemi temelli yeni mekânlar Türkiye ceza infaz tarihinde yerini almıştır.

Cezaevleri:

5230 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile hukuksal çerçevesi çizilmiş, bu hükümlerin yerine getirilmesi amacıyla da 20 Temmuz 2005 tarihinde 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu yürürlüğe girmiştir

2. Kuruluş amacı, sağladığı hizmetler:

Amacı:

Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, kamu güvenliğinin sağlanmasına hizmet etmeyi, madde bağımlılığının neden olduğu zararı önlemeyi, mağdura verilen zararı gidermeyi, hükümlülerin tekrar suç işlemesini önlemeyi, suç için cezalara alternatif olarak verilen tedbir kararlarının, toplum içinde yerine getirilmesini sağlayarak, toplumla iç içe hükümlüleri topluma kazandırmayı ve sonuçta ceza infaz kurumlarının yoğunluğunu azaltmayı amaçlar. Cezaevlerinin amaçları ise, hükümlünün ıslahı ve topluma yeniden kazandırılmasıdır.

Sağlanan hizmetler:

Denetimli Serbestlik Müdürlüklerin de yükümlüyü topluma kazandırabilmek için kamu yararına toplum içeresinde çalıştırılma hizmeti sağlanır. Bireylerin ıslahı doğrultusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanır. Psiko-sosyal hizmetler kapsamında bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları sürecine dahil edilme hizmeti sağlanır. Hükümlü, tutuklu ve yakınlarının farklı kurumlar aracılığı ile ya da doğrudan göndermiş oldukları görev alanına ilişkin talep, şikayet, görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve denetimli serbestlikten faydalanma talepleri cevaplanır. Taşra teşkilatında uygulanması talep edilen eğitim ve iyileştirme programlarının uygunluğu değerlendirilir. Cezaevlerinde sağlanan hizmetler ise yine psiko-sosyal hizmetleri kapsamında bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapılır. Daha önce hükümlülerin katıldıkları bir tedavi söz konusu ise onun devamı sağlanır. Sosyo-kültürel etkinlikler yapılır.

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı(SAMBA): Yapılandırılmış bir bağımlılık tedavi programıdır. SAMBA interaktif biçimde yürütülen, didaktik öğeler içeren ve farklı aktivitelerden oluşan bir psikoeğitimdir. Denetimli Serbestlik bürolarında ve Çeza İnfaz Kurumlarında kullanılmak üzere hazırlanan 18 yaş üstü bireylere yöneliktir.

Bireysel İyileştirme Programı(BİP): Çocuklara özgü oluşturulan “Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi“ ile her bir çocuk için ayrı bir iyileştirme programı oluşturulmaktadır. Ayrıca çocuklar için eğitim evleri kurularak yaygınlaştırma çalışmaları devam ettirilmektedir. Çocuklar dışındaki mahkumlar için psiko-sosyal destek ve müdahale programları geliştirilmiştir.

Hayat için Değişim Programı (HAYDE): Programın amacı; suç davranışına sebep olan çeşitli bilişsel eksikliklerin saptandığı durumlarda katılımcıyı kendi davranışlarını ve düşünme tarzlarını izlemesi konusunda bilinçlendirmek, katılımcıya sorun çözme, sonuca yönelik düşünmektir.

3. Amaç ve hizmetlerinin sosyal hizmetle ilgisi,

a) Kurumun fiziksel özellikleri:

Kurumlar; kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik kapalı, gözlem ve sınıflandırma merkezleri ile açık ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evleridir. Kurumlar, Bakanlıkça ihtiyaç bulunan yerlerde ayrı ayrı veya beraber olabilir. Çocuk eğitim evleri, müdür ve personeli ayrı olacak şekilde kurumlardan ayrı düzenlenmektedir. Cezaevlerinin fiziki özellikleri A, A1, A2, A3, B, C, D, E, F, H, K1, K2, L, M, R, S, T tipi cezaevleri açık ve kapalı olmak ikiye ikiye ayrılırlar. Hepsi kendi bulundukları ilin koşulları çerçevesinde koğuş sayısı, hücresi ve her koğuşunun yanında gerektiğinde mutfak olarak kullanılabilecek mahalleri vardır. Kütüphane ve konferans salonu ile kadın ve çocuklar için ayrı bölümler bulunmaktadır. Kapasite sayıları da farklılık göstermektedir.

b) Kurumda yerleşmiş bir sosyal hizmet uygulamasının mevcut olup olmadığı:

Kurumlarda yapılan bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, risk müdahaleleri kapsamında ön değerlendirmeler yapmak, eğitim ve ıslah çalışmalarının takipleri vb. çalışmalar belli bir ölçüde sosyal hizmet uygulanmasının yerleşmiş olduğunu gösterir.

c) Kurumun olanakları:

Denetimli Serbestlik kurumlarında bireyler kendini ifade etme, danışmanlık hizmeti alma ve toplum içerisine dahil olma olanaklarından yararlanırken, cezaevlerinde çeşitli sosyo-kültürel etkinliklerde bulunabilecekleri kütüphane, el işi odaları vs. bulunmaktadır.

d) Kurum hizmetlerinin ne şekilde desteklendiği, maddi olanakları:

Kurum hizmetleri Adalet Bakanlığınca desteklenmektedir. İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında gündemli olarak toplanan “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon” projeleri değerlendirmektedir. Komisyona Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Özürlüler İdaresi Başkanı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü veya yerlerine görevlendirecekleri yetkili birer temsilci ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip işçi ve işveren konfederasyonlarının birer temsilci katılmaktadır. Komisyon tarafından alınan ilke kararı gereğince, eski hükümlülerin kendi işini kurma projeleri için hibe edilecek miktar asgari brüt ücretin 10 (on) katı olarak belirlenmiştir.

e) Kurumun toplum ve paydaş kuruluşlarla yaptığı çalışmalar:

Kurumlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yeşilay, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte proje çalışmaları yapmaktadırlar.

f) Kurumun kayıt tutuma ve dosyalama sistemi:

Kurumlar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden kayıt ve dosyalama sistemlerini yürütmektedirler.

g) Kurumun yürüttüğü çalışmalarla ilgili istatistikleri, raporlar vb:

Kurumlarda UYAP sisteminde tutulan verilerin istatistikleri her yıl bakanlık tarafından istenmektedir.

4. Yönetim yapısı (genel müdür, daire başkanları, müdür, müdür yardımcıları, vb.

bilgisi):

 Müdür

 Müdür Yardımcısı

5. Personel yapısı (meslek elamanları, sosyal hizmet uzmanı, psikolog vb. bilgisi):

 İnfaz ve koruma baş memuru

 Psikolog

 Sosyolog

 Kütüphaneci

 Öğretmen

 Sosyal Çalışmacı

 Doktor

a)Kurumda meslek sahibi personel ve diğer personelin, varsa gönüllülerin sayısı,

özellikleri:

 Müdür: Kurum personeli üzerinde mevzuatın öngördüğü şekilde gözetim ve denetim hakkını kullanmak. Kurum personeline verilen yazılı veya sözlü emirlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve denetlemek.

 İnfaz ve koruma baş memuru: Kurumdaki güvenlik, düzen ve disiplinin sağlanması için infaz ve koruma memurlarının sevk ve idaresinden sorumlu olup, bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında kurum müdürü, ikinci müdür veya bu amirlerin bulunmadığı kurumlarda idare memurunun vermiş olduğu emirlerin yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlar. Bu görevlerini yerine getirirken, sorumlu infaz ve koruma baş memurunun talimatına göre hareket ederler

 Psikolog, Sosyolog: İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek idare ve gözlem kuruluna sunar.

 Kütüphaneci, Öğretmen: Hükümlülerin eğitim ve öğretimleri ile manevi kalkınmalarını sağlar, örgün ve yaygın eğitime devam eden hükümlülerin okul kayıtları, sınava giriş işlemleri, sevk hâlinde okul kayıtlarının nakledilmesi gibi eğitim ve öğretimleri için gerekli her türlü işlemleri yürütür ve konu hakkında bilgilendirme yapar. Her yılın eğitim ve öğretim döneminin başlangıcında eğitim ve öğretim, kurs gibi görev alanına giren konularda bir yıllık plan hazırlayarak kurum en üst amirine sunar.

 Sosyal Çalışmacı: Denetimli serbestlik tedbiri altında olan hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına ve bu kişilerin suç davranışından uzaklaşmasına yardımcı olabilmek için rehberlik faaliyetleri, şartla salıverilen ya da cezaevinden tahliye edilen eski hükümlülerin toplum kaynaklarını etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamaya çalışmak için danışmanlık, ülke sathında toplum korumasını sağlayabilmek için proje oluşturmak, panel, sempozyum, seminer gibi etkinliklere katılmak ve sosyal politikaların oluşturulması aşamasında görev almak gibi çalışmalar içerisine de girerler.

 Doktor: Kurumun sağlık koşullarını düzenleyerek, hükümlülerin ve kurum personelinin muayene ve tedavilerini yapar. Kurumun sağlık koşullarını bozan hareketlerin önlenmesi amacıyla, tedavi olmayı reddedenleri ve kurumun sağlığını bozacak şekilde hareket edenleri, kurum en üst amirine bildirir.

b) Personelin birbiriyle ilişkileri, hiyerarşik düzen, ekip çalışmaları:

Kurumlarda müdür en üst kademedir. Sosyal servis, sağlık servisi, eğitim servisi gibi gruplar içerisindeki meslek elemanları ile birlikte çalışmalar yürütmektedirler. Tüm personel müdüre karşı sorumludur.

6. Müracaatçı grupları:

Suça sürüklenen çocuklar, madde kullanan bireyler, çeşitli sebeplerle suça dahil olmuş bireyler, istismar edilmiş çocuklar vb. müracaatçı grubunu oluşturmaktadır.

a) Kurumdan hizmet alan müracaatçılara ilişkin istatistikler (sayısı, niteliği vb):

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı 2018 yılı Ağustos Ayı İstatistiklerine göre takip ve denetimi yapılan dosya ve kişi sayısı toplamda 463.582’dir. Bu sayının 450.503’ü yetişkin 13.079’u çocuktur.

b) Müracaatçıların ihtiyaç ve sorunları:

Sorunları:

 Öfke kontrolsüzlüğü

 Madde kullanmış olma

 Suça sürüklenme

 Aile içi şiddet mağduru olma

İhtiyaçları:

 Psiko-sosyal destek ihtiyacı

 Madde kullanma noktasında tedavi ihtiyacı

 Öfke kontrolü noktasında terapi ihtiyacı

 Çeşitli sorunlara yönelik ıslah çalışmaları

c) Müracaatçıların sorunlarını giderilmesinde karşılaşılan güçlükler:

Her iki kurumda da öncelikli amaç bireylerin sosyal işlevsellik kazanıp topluma uyumunu kolaylaştırmaktadır. Fakat denetimli serbestlik noktasında bireylerin kamu yararına çalıştırılırken toplum içerisinde damgalanmasına neden olunabilir. Çalıştıkları yerde denetimli serbestlikten geldikleri bilinmemelidir. Hatta kişinin kendi rızası çerçevesinde il dışında bu çalışması desteklenebilir. Ayrıca verilen eğitimlerde bireyin ekolojik çevresi iyi incelenmeli ve suça sürüklenmesi noktasındaki önemini belirledikten sonra çalışmalar çevreyle birlikte yapılabilir. Aksi takdirde tekrardan bireyler suça yönelebilirler. Müracaatçının sorunlarını gidermekteki güçlükler kurumdaki personel yetersizliği, ailenin ya da müracaatçının eğitimleri desteklememesi vb. olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir